divendres, 24 de maig de 2019

Crean un Lapbook "El fill pròdig" (metodologies actives)

Bon dia companys,


Títol: ELS VALORS DEL FILL PRÒDIG

Mètode d´invovació: Lapbook


1. Títol de la proposta:


El Fill pròdig


2. Grup-classe a la que va dirigida:


Grup de 90 alumnes per classe. Col·legi Sant Pere (El Rafal). Es tracta de 3 grups de 1r d’ESO de trenta alumnes cadascun a una mateixa aula.
Són grups heterogenis amb presència d’alumnes NESE (necessitats educatives especials) i algun alumne ACI (alumnes amb adaptacions curriculars significatives a la majoria d’assignatures). A classe de religió no farem cap adaptació.


3. Objectius:
 • Entendre la Paraula de Déu en general i la importància de les Paràboles en particular com a eina per establir vincles entre les persones.
 • Crear un lapbook de manera que els nins arribin als coneixements d´una manera més dinàmica.
 • Fomentar la recerca correcte a xarxa.
 • Extraure els valors principals i entendre el que Jesús tractava de dir.


4. Temporalització i seqüenciació didàctica
Temporalització general: 4 classes
Seqüenciació didàctica:

Classe 1:

Els alumnes mitjançant google classroom troben tots els estris i indicacions de com realitzar un lapbook. Pero el més important és que coneguin la paràbola del fill pròdig. Aquesta primera sessió treballam la paràbola de manera que coneguin el seu contingut.


Classe 2:

Ara ja coneixen la paràbola. Cal reflexionar els valors que Jesús ens ensenya. Una vegada fet ja passam al google classroom així poden veure tutorials de com fer-ne un. És donen les indicacions del material necessari.

Crearem grups cooperatius per treball. Són taules de 6 i cada 3 faran un lapbook.

Classe 3:

Començam a crear el lapbook. Tota la classe pot demanar els dubtes a la professora i repassam el continguts. És molt important que el lapbook pugui reflectir tot allò que han après.

Classe 4 i 5

Creació del lapbook.


5. Continguts

 1. El concepte de Paràbola

La paràbola com a pont de comunicació
La diferència entre mirar i veure segons l’Evangeli:
La paràbola del Fill pròdig
2. Entendre els valors que hi ha al fill pròdig

3. Conèixer el lapbook com un estri de treball innovador i pràctic.

4. Per què Jesús parlava amb paràboles?
Jesús com a personatge carismàtic que té un missatge a compartir de part de Déu.6. Competències clau

 • Competència d’aprendre a aprendre aplicada al debat en grup petit a classe a l´hora de crear el lapbook.
 • Competència espiritual aplicada a la percepció de les implicacions profundes de les experiències.
 • Competència espiritual per tal de sotmetre les seves creences i punts de vista a discerniment crític.
 • Competència espiritual / social i ciutadana per tal d’establir relacions intenses amb si mateix, els demés i el medi social i cultural.

7. Estàndards d’aprenentatge

 • L´alumne coneix la importància de les paràboles.
 • L’alumne sap crear un lapbook i reflectir el més important del fill pròdig.

8. Metodologia

 • Exposició del professor amb introducció de rutines de pensament (veig, penso, em demano i preguntes poderoses).
 • Treball cooperatiu en grup petit
 • Exposició oral en grup gran explicant el seu lapbook als altres

9. Materials i recursos

Ipad
Google classroom
fulles
cartolina
rotuladors, pintures
objectes que ajudin a la creació del lapbook

10. Activitats /Evidències (veure annex).

11. Avaluació

Presentació en grups de persones del seu lapbook al professor.

La qualificació es farà atenent a criteris de coherència i presentació del lapbook. I també entenent si han après el significat de la paràbola i dels seus valors.


dimecres, 22 de maig de 2019

EL RELATO DE LA PASION DE CRISTO: CURSO MAYO 2019
CURSO DE MAYO: DIGITALIZAR LA CLASE DE RELIGIÓN


EL RELATO DE LA PASIÓN DE CRISTO

Titulo: El relato de la Pasión de Cristo

Destinatarios: ESO y Bachiller

Materiales: grabadora (móvil) ordenador, internet y una Biblia


Contenido: Evangelio según San Lucas, del capítulo 22 hasta la resurrección, cap.24.

Sesiones: según el número de los grupos. Podría ser 3 o 4 sesiones de una hora cada sesión.

Tiempo litúrgico: actividad previa semana santa, cuaresma. Habrá que determinar y tener en cuenta la preparación previa para poder realizar la actividad antes de las vacaciones de semana santa.

Evaluación de la actividad: Se tendrá en cuenta la participación y el trabajo en equipo de los alumnos en sus grupos. La calidad de la actividad final se tendrá en cuenta, aunque se valorará más la participación e involucración.
Competencias: lingüística, de cooperación, de iniciativa, de creatividad, de sociabilidad

Objetivos: conocer el evangelio, fomentar trabajo cooperativo e incentivar la comunicación oral.

Metodología de la actividad: Es una actividad que debe tratarse desde el comienzo del curso para que los alumnos se vayan mentalizando sobre la actividad y puedan tener tiempo en la organización de la misma. Los grupos estarán compuestos por tres integrantes. Tendremos en cuenta, en la manera de lo posible, la disparidad de género. De esta manera evitaremos grupos de un mismo sexo.

Simplemente se trata de que trabajen juntos entre diferentes sexos. Como digo, los grupos seránd e tres, si no tenemos el número impar por la composición del aula, pues un prupo podrá ser de 4 o 2.


El relato de la Pasión de Cristo estará compuesta por las diferentes figuras: 1- el relator; 2- la figura de Jesús y; 3- el pueblo y otros personajes. Para ello es importante que la lectura del relato del Evangelio de Lucas la vayan practicando. En este caso las clases de religión, no todas, podrán ser utilizadas para la práctica de la lectura por cada grupo. Las dudas que puedan ir surgiendo en la práctica, el profesor podrá ir resolviéndola juntamente con ellos.


La grabación del relato será cosa de los grupos y buscarán la forma que mejor les vayan. En principio no será en clase en tiempo de Religión.

Los audios tendrán que ser acompañados de imágenes en una plataforma digital. Para esto se les da un link optativo. Se tendrá especial atención a que las imágenes transcurran en el tiempo del audio si se busca que sea automático. También habrá la opción de pasar las imágenes de forma manual. El power point u otra plataforma o base informática integrará imágenes de la pasión de Cristo y el audio de los alumnos relatando los últimos momentos de Jesús. Las imágenes son libres y se podrá optar por imágenes de Cristo o de imágenes actuales que estén relacionadas con la figura de Jesús. Ejemplo: si Jesús es apresado por los soldados judíos es posible poner una imagen de una persona encarcelada. Con esto trabajaremos la actualización del evangelio y la relación entre Cristo y los más alejados de la sociedad.la vida en paràboles (Digitalitzar la clase de religió)


Digitalitzar la classe de religió.

Llic. Jesús Manuel Gallardo Nieto.

Proponga d’aplicació didàctica basada en les TIC que desenvolupa continguts del currículum de l’àrea.Jèsica Godoy Cabello.

Maig del 2019La vida en en paràbolesLa vida en paràboles és el títol de l’aplicació didàctica, les paràboles de Jesús són aquelles narracions que ens va regalar Jesús de Nazaret que aporten una educació moral i religiosa. Per tant, l’aplicació didáctica girará en torn d’una selecció de paràboles i a través d’elles treballarem el objectius seleccionats de cada uno dels blocs del currículum de religión de les Illes Balears.
En aquest cas es tracta d’un curs de 4t de primària de l'escola C.E.I.P Blanquerna del municipi de Marratxí.

És tracta d’un grup de 17 nins, 9 nines i 8 nins de classe social mitja. Partim d’uns coneixements bàsics encara que hi ha 5 nins que destaquen positivament i 14 han acabat recentment la catequesis.Temporalització es durà a terme durant 4 sessions a l’aula, sessió d’una hora setmanal i una sortida fora de l’escola. Durant el tercer trimestre del curs.Objectius:La presència de l’ensenyament religiós a l’escola respon, en primer lloc a la importància que aquesta assignatura té dins de l’educació perquè l’alumne pugui aconseguir un desenvolupament ple i integral de la seva personalitat.

L’educació de la dimensión religiosa és part fonamental per a la maduració de la persona.

A més, respon a la necessitat de respectar i tenir en compte el conjunt de valors i contribuir a l’educació integral de l ‘estudiant en dues direccions, d’una banda a la dimensión religiosa, i de l’altra al coneixement de la nosotra història i tradicions.

Per tant, treballarem els objectius dividits en quatre blocs.4t CURS

Bloc 1. EL SENTIT RELIGIÓS DE L’HOME-          Identificar el sentit del perdó per ser feliç.

-          Descubrir en els relats de les religions antigues situaciones de  pecat.Bloc 2. LA REVELACIÓ: DÉU INTERVÉ A LA HISTÒRIA.-          Conèixer les característiques del perdó de Déu.

-          Memoritzar moments de la història de David en els que abusa de la missió encomanada per Déu.

-          Aprender i recordar històries bíbliques en les quals Déu promete el Messies.Bloc 3. JESUCRIST. COMPLIMENT DE LA HISTÒRIA DE LA SALVACIÓ.-          Comprendre el significat d’algunes paràboles del perdó.

-          Reconèixer la iniciativa de Jesús pels més necessitats i malalts.

-          Comprendre i apreciar que, en la seva passió i mort , Jesús està cómplice la voluntat del Pare.Bloc 4. PERMANÈNCIA DE JESUCRIST EN LA HISTÒRIA: L’ESGLÉSIA.-          Diferenciar signes i moments de la celebració eucaristía.

-          Conèixer trets de la Quaresma com a temps penitencial.Competències clauA la religió católica ens centrem en sis tipus de competències:1.      Competència en comunicació i lingüística. El diàleg de la fe amb la cultura contribueix a la competencia en comunicación lingüística en la mesura que exigeix exercitar-se en l’escolta de la paraula de Déu. D'altre banda, és pròpia de l’ensenyament religiós catòlic la utilització de les diverses formes de comunicación que l’acció de Déu sobre l’ésser humà ha utilitzat. La seva revelació és rica en diferents llenguatges. Així, el llenguatge bíblic i la seva riqueza d’expressió i simbología. El llenguatge litúrgic i la seva proximitat al llenguatge dels símbols del poble cristià. L'ensenyament religiós fa possible una veritable comunicació lingüística, finalment, l’anàlisis de fets socials que es presenten a la classe de religió , com elements motivadors de la realitat evangèlica, possibiliten l’enriquiment del vocabulari.2. Competència social i cívica. A aquesta competència s’integren els elements essencials per a la humanització. L'ensenyament religiós catòlic exposa, fonamenta i jerarquitza els valors i virtuts que contribueixen a educar la dimensión moral i social de la personalitat de l’alumne per fer possible la maduració en la corresponsabilitat , l’exercici de solidaritat , la cooperació, la llibertat, la justicia i la caritat.3. Competència cultural i artística. Es relaciona amb els aspectes de coneixement i valoració de tota l’expressió artística, plástica, històrica, simbòlica, lingüística, de costums, ritus, festes, valors i maneres de vida impregnades de cristianisme. L’ alumne a més de conèixer-no podrá comprendre i assumir els valors que comporta el coneixement del fet religiós el la seva ,expressió artística, cultural i estética, teòlogica i vivencial.4. Competència d'aprendre a aprendre. Fomentant les capacitats a través de l’educació, l’impuls del treball en equip, la síntesi de la informació i opinió.

Ajuda als alumnes a ser protagonistes activament i lliurament amb el pla establert per Ell. Per això, comporta una proposta consensuada de sentiments, valors i actituds, com també una recerca de la veritat i el bé.5. Competència d’autonomia i iniciativa personal. Amb l’objectiu de formar una persona des de dins, tasca fonamental de l’escola que els nins descobreixin la seva identitat personal, això es posible amb una obertura al significat últim i global de l ‘existència humana.

A més d’ un ensenyament de valors i d’integració social també es dirigeix a la persona concreta en les seves arrels  i és dirigeix a un ser humà en la seva finalitat transcendent.6. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic a través de la doctrina social de l'Església, que il.lumina les respostes i les solucions als problemes que sorgeixen en la interacció de l ‘esser humà amb el medí fisic i amb ell mateix. També contribueix a la valoració ética de l’ús de la ciència i la tecnología.Continguts1.      La creación del ser humà i del món, obra admirable de Déu i tasca per per a l’home i la doña.

2.      Estructura i sentit de la Biblia , paraula de Déu.

3.      Manifestació de Déu Pare, creador i misericordiós, en la Biblia.

4.      La resposta de l’home i la dona a Déu. El valor de la pregària com a relació bilateral amb Déu. Significat del temple i les imatges.

5.      Déu vol la felicitat del ser humà. El seu amor i providència.

6.      Déu mostra el seu amor. La intervenció salvadora de Déu en la història del poble d’Israel assumida per la Tradició cristiana.

7.      L’amor de Déu és font de veritat i de bondat per els qui creuen.

8.      Els manaments, expressió de la llei natural i de l’amor de Déu. Regla de conducta humana i cristiana.

9.      Déu envia el seu fill Jesucrist per a la salvación dels pecats dels filas, Jesucrist, camí, veritat i vida.

10.  Principals ensenyaments de la vida de Jesús narrades ens els Evangelis. Les paràboles.

11.  Déu manifesta el seu amor amb la mort del seu Fill. Últim Sopar, Passió, Mort i Resurrecció. Déu és queda entre nosaltres: l’Esperit Sant.

12.  L’Església, que es reuneix per celebrar l’amor de Déu, forma la gran familia dels fills de Déu.

13.  Les festes i celebracions de l’any litúrgic. El sentit de la festa cristiana: Déu amb nosaltres. Significat de les festes marianes més importants.

14.  Significat i sentit d’alguns símbols religiosos en les celebracions: l'aigua, el foc, la llum, l’oli, els gestos, la música.

15.  Els ritus com expressió de la relació amb Déu. El culte cristià.

16.  El cristià espera la gran festa del cel.

Activitats planificades       Activitat 1: D’on partim?Els alumnes estan formats per grups cooperatius que ha format la mestra, creats amb nins amb més coneixements i els que més costa. La mestra formará els grups fent creure que és de forma casual i a cada un d’ells hi haurà un capita.

Els grups hauran de passar d’un estadi a un altre superant les proves. Mentrestant a la pantalla digital sortirà un cronòmetre que conta cap enrere, una vegada piti els grups han de deixar el que fan i passar al següent estadi.

La mestra anirà passant d’un estadi a un altre observant i anotant el treball dels alumnes, avaluant coneixements, actituds i  resolució de conflictes.

En el moment de transición entre un estadi i un altre a la pantalla sortirà escrita qualque curiositat de la religió catòlica, per exemple:SAPS QUÈ?

Déu va crear el món i el segueix mantinguent per a que totes les persones puguin habitarlo i els encomana la feina de tenir cura i millorar el món.

Organitzam l’aula de tal manera que hi hagi quatre estadis fácilment reconocibles, format per les taules.1r estadi: el grup que passi per aquest estadi haurà de cercar a la Biblia un versícle  que es demana i relacionar amb l’antic o nou testament. Per exemple,  Lc 2,1-12.

En cas de dubte es pot demanar pista:

Totes les Bíblies tenen un índex de llibre i d’abreviatures que t’ajudaran a cercar la cita. El primer que es cerca és a quin llibre correspon la sigla, després , el capítol i per finalitzar els versicles.2n estadi: col.locar correctament la seqüencia d’imatges de la paràbola de la ovella perduda. Per exemple: imatge de l’ovella que está amb el llop, el pastor que la cerca, totes les ovelles juntes…

Han de contestar a la pregunta : perquè el pastor deixa 99 ovelless només per anar a cercar una?3r estadi: cercar símbols de la passió i la mort de Crist. A un full ple de imatges han de encerclar els que pertanyen a aquest moments, per exemple, corona d’espines, creu, Ponç Pilat rentant-se les mans…4r estadi: escriure els dotze apòstols i explicar el que conèixem d’ells.      Activitat 2Després de demanar “ què faries si te trobares un tresor?” I fer una petita assemblea els alumnes hauran de fer entrevistes demanant a gent coneguda i desconeguda, de diferents edats…

Per aquesta activitat empleam una gravadora i un altaveu amb bluetooth per després escoltar amb tot el grup classe.

A més hauran de fer un enquesta amb les respostes majoritàries. Finalment, veurem a la pantalla digital el vídeo de la paràbola i la comentem creant un debat.https://youtu.be/2CsBMVi_9f4      Activitat 3Organitzam una sortida a la Seu de Palma a on els nins hauran de dur una cámara digital ( el qui no pugui dur la mestra li deixara) i hauran de fer fotos a la Rosana desde diferents perspectives amb diferents focus de llums, després crearem el nostre power point amb la informació que hem aconseguit i les imatges capturades per els infants.

Per decorar l’aula amb mandales i pedretes de colors brillants podem crear la mostrar pròpia rosana.https://youtu.be/jo6EsPC1mFo      Activitat 4Per finalitzar, tornarem a crear els mateixos grups cooperatius que al principi. A través de l’aplicació Kahoot en la qual consisteix a que la mestra introdueix una pregunta i el programa automàticament et dona quatre respostes i els grups han d’acceptar la correcta creant una puntuació.

Amb aquesta activitat  coneixem l’evolució dels infants.

Metodología, material i recursos a utilitzarLa metodología té en compte la diversitat i l’accès de tot l’alumnat a l’aprenentatge de l’àrea de religió catòlica. Empleant una metodología que tengui en compte els diferents ritmes d’aprenentatge de l'alumnat, afavorint l’aprenentatge per si mateix i promoguent el treball en equip.

A aquesta proposta li donam especial importància a les tecnologies com a eina de participació del alumnat, per tal d’afavorir el pensament racional i crític, treball individual i cooperatiu a l’aula, que permet la investigació.

Les estratègies  metodològiques permeten la integració dels aprenentatges , en relació amb diferents tipus de continguts i per poder utilitzant de forma efectiva en diferents situacions i contextos.

Per tant, a la asignatura de religió utilizará una metodología que respetará els següents principis:-          Adaptació a l’àmbit emocional i cognitiu dels estudiants, respectant el desenvolupament psicoevolutiu propia de cada etapa i els estils d’aprenentatge dels estudiants.

-          Tots els aprenentatges es troben al servei de la formació humana té com a fi la formació integral del ser humà.

-          Respecte per la curiositat i inquietuds dels estudiants. Tenint en compte els seus interessos i expectatives , així com els coneixements previs per garantir un aprenentatge significatiu.

-          Seguiment dels criteris d'avaluació continua, global i formativa al llarg del procés d’aprenentatge.Utilització educativa del recursos tecnològics. L’ensenyança de la religió promoura la utilització de la tecnología de la informació i la comunicació que resulti positiu per l’estudiant en la recerca d’informació o resolució de conflictes plantejats a l’aula, procurant la seva integració a la vida de l'infant i el seu ús ètic. Per tant, són eines que permeten crear formes d’expressió de la cultura i identitat personal que han d’aprendre a dominar.Material i recursos a utilitzar:-          Mestre de religió.

-          Recursos digitals de la web.

-          Material fungible.

-          Material manipulable i experimental pròpi de l’àrea.

-          Recursos educatius (Internet)

-          Ordinador i pissarra digital.Estàndars d’aprenentatgeAquests estàndards ens faciliten el treball d’avaluació, ja que concentren allò que l’alumne ha de saber i són uns indicadors observables i mesurables de forma que els podem traspassar directamente a un eina d’avaluació, el farem a través d’una rúbrica.Rúbrica:Nivell 1 (res); Nivell 2 ( a vegades); Nivell 3 (sempre)       Participa a les activitats de grup adoptant un comportament responsable, constructiu i solidari, respectant i estimant la religió catòlic.           

 Nivell 1: No participa en les activitats de grup.

Nivell 2: Participa en les activitats del grup però no respeta els principis de          solidaritat i comportament responsable.

Nivell 3: participa i respeta els principis bàsics del funcionamient democràtic.       Comprèn el significats de les paràboles del perdó i les relaciona en situaciones de la vida quotidiana.

Nivell 1: No comprèn el significat de les paràboles.

Nivell 2: comprèn el significat de les paràboles però no les saps relacionar.

Nivell 3: comprèn i relaciona les paràboles amb situacions.       Aprèn i recorda històries bibliques.

 Nivell 1: No aprèn històries bíbliques.

Nivell 2: aprèn les històries bibliques però després les oblida.

Nivell 3: aprèn i recorda les històries bibliques.       Coneix i valora l'Església.

Nivell 1: No coneix l'Església.

Nivell 2: coneix l’Esglèsia però no la valora.

Nivell 3: coneix i valora l’Església.

AvaluacióL’avaluació és dura a terme per la mestra  mitjançant la observación continua de cada alumne i la seva maduració personal. Per això emplearem diferents tècniques tenint en compte les característiques específiques de l'alumnat.       Tècniques d’avaluació:1.      Tècnica d’Observació: evalúa la implicació de l'alumnat en el treball cooperatiu, expressió oral i escrita, les actituds i els coneixements i habilitats relacionades amb l’àrea.

2.      Tècnica de mediació: a través de proves escrites o orals, feines, quaderns del alumnat, intervencions a l’aula.

3.      Tècniques d'autoavaluació: afavoreix l’aprenentatge desde la reflexió i valoració de l'alumnat per les pròpies dificultats i fortaleses.       Instruments: s'empra per la recollida d’informació i dades . Destacant:1.      Quadern del mestre recollira el Registre trimestral del professorat, anotam valoracions de cada un del aspectos avaluats.

2.      Síntesi del registre trimestral la mestra recull les dades globals del aspectes avaluats d’acord a una criteris de qualificació aprobats per el equip docent, el qual facilitarem al tutor del grup.

3.      Rubriques és l’instrument que ajuda a objetivar la valoració dels objectius d’aprenentatge.